Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
State of topic: approved (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Summary: Cieľom dizertačnej práce je v prvej etape identifikácia a analýza rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na namáhanie a zaťaženie pri práci, tak v procese výroby, ako aj v intelektuálnych činnostiach, Následne sa bude venovať možnostiam pozitívneho ovplyvňovania týchto faktorov v záujme komfortizácie pracovného prostredia a v konečnom dôsledku zvyšovania a skvalitňovania pracovnej výkonnosti. Popri všeobecne známych ergonomických faktoroch pracovného prostredia, akými sú najmä kvalita ovzdušia, teplota, hlučnosť, osvetlenie, prašnosť na pracovisku, budú predmetom skúmania aj aktuálne trendy priestorového usporiadania pracoviska a ich vplyv na výkonnosť zamestnancov a manažérov. Pri spracovaní dizertačnej práce budú použité nasledovné metódy a techniky: dotazníkový prieskum, riadený rozhovor, komparácia, analýza, metódy na meranie závislosti kvalitatívnych parametrov, metódy určovania závislosti jednotlivých parametrov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPP Economics and Management of Agriculture and Food Processing