Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Segmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkov
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Statistics and Operations Research - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Hlavným cieľom práce bude analyzovať správanie spotrebiteľov v SR v súvislosti s potravinami na priamu spotrebu, konkrétne obilninové a pekárenské výrobky a identifikovať segmenty spotrebiteľov s ohľadom na životný štýl. Za tým účelom bude realizovaný predvýskum a následne dotazníkový prieskum u spotrebiteľov v SR, ktorého súčasťou budú premenné týkajúce sa jednak socio-demografických charakteristík, ale aj premenné týkajúce sa životného štýlu a nákupného správania pri výbere potravín. Okrem deskriptívneho vyhodnotenia dotazníkového prieskumu a prípadných závislostí budú na identifikáciu spotrebiteľských segmentov použité viacrozmerné štatistické metódy. Štatistické analýzy budú uskutočňované prostredníctvom štatistického softvéru SAS. Identifikácia segmentov spotrebiteľov je dôležitá z dôvodu smerovania marketingového úsilia, resp. verejných kampaní na spotrebiteľov s odlišným životných štýlom z hľadiska preferencie spotreby aj vyššie uvedených potravín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATM Agrarian Trade and Marketing