Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
State of topic:
approved (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2020/2021
Proposed by:
Summary: Dizertačná práca hodnotí rizikovosť fariem v podmienkach Slovenskej republiky, zdroje rizika a mieru, akou jednotlivé nástroje na znižovanie rizika môžu prispieť k zníženiu rizika podnikania fariem. Na základe dát o cenách, produkcii, výnosoch komodít rastlinnej výroby a živočíšnej výroby práca hodnotí mieru produkčného, cenového a výnosového rizika poľnohospodárskej výroby. Na základe dopadu nástrojov na znižovanie rizikovosti a skúseností z iných krajín budú formulované závery a odporúčania pre tvorcov politík.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPP Economics and Management of Agriculture and Food Processing