Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
State of topic: approved (prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students:1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Summary: K výstavbe vodných elektrární (VE) na Slovensku sa pristupuje najmä z dôvodu lepšieho využitia hydroenergetického potenciálu našich vôd, ale aj v snahe o zapojenie čistejších, ekologickejších zdrojov elektrickej energie. Na druhej strane, tieto elektrárne predstavujú priečnu bariéru na tokoch, ktorá pomerne zásadným spôsobom mení hydrologický režim a nabúrava pozdĺžnu kontinuitu tokov, čo je ale v rozpore s Rámcovou smernicou o vode (RSV) č. 2000/60/ES, najmä v súvislosti s požiadavkou zabezpečenia potrebného množstva vody v zodpovedajúcej kvalite pre je využitie, za podmienky zachovania prírodných funkcií vodných tokov a prírodného ekosystému a krajiny, ktorú prijal Európsky parlament a Rada v decembri 2000 a ktorú sa Slovenská republika zaviazala implementovať do národnej legislatívy. Jednou z možností ako eliminovať negatívny vplyv VE ako priečnych bariér na vodný ekosystém, predovšetkým z pohľadu migrácie rýb a tvorby segregovaných populácií, je výstavba rybovodov. Tým však ešte nie je splnená podmienka RSV, pretože rybovod je potrebné otestovať v praxi a jeho účinnosť kvalitatívne i kvantitatívne vyhodnotiť. Cieľom experimentu bude monitorovanie funkčnosti rybovodu na základe implantácie PIT značiek do rýb a inštalácie elektronických brán a jeho kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie v zmysle platnej legislatívy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SZP Special Animal Production