Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Trh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EU
State of topic:
approved (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Summary:
Žijeme v priestore, v ktorom je prebytok potravín a v ktorom ľudia trpia mnohými civilizačnými ochoreniami. V ostatných rokoch sa v odborných aj laických kruhoch diskutuje požiadavka prevzatia osobnej zodpovednosti za svoje zdravie. S touto požiadavkou je úzko prepojený zdravý životný štýl a racionálne stravovanie, ktoré je verejnosti prezentované rôznymi výživovými pyramídami. Výrobu a spotrebu potravín významne determinujú nástroje uplatňované poľnohospodárskou politikou. Jedným z cieľov tejto politiky by malo byť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva cestou dostupnosti bezpečných a vysoko kvalitných potravín reflektujúcich zásady racionálnej výživy. Cieľom dizertačnej práce je zistiť, do akej miery sú opatrenia poľnohospodárskej politiky kompatibilné s odporúčaniami racionálnej výživy a zdravého životného štýlu a aké zmeny v tejto oblasti nastali za posledné desaťročie. Metodika dizertačnej práce sa odvíja od definovaných parciálnych cieľov, ako je napr. zistiť zmeny v spotrebiteľskom správaní pri nákupe potravín pomocou modelovania dopytu po potravinách a výdajov na potraviny; vplyv výkonnosti ekonomiky na výdaje na potraviny prostredníctvom zhlukovej analýzy; mieru vplyvu opatrení poľnohospodárskej politiky na štruktúru potravinového koša a dĺžku života obyvateľov pomocou logistickej regresie; faktory determinujúce ponuku poľnohospodárskych komodít a dopyt spracovateľských firiem pomocou blahobytnej analýzy nástrojov poľnohospodárskej politiky. Údaje pre spracovanie práce budú podľa potreby čerpané z verejne dostupných štatistických databáz za roky 2010 – 2022.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPP Economics and Management of Agriculture and Food Processing