Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Dr. habil. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Summary:
Pojem elektronické podnikanie dnes patrí k najpoužívanejším termínom v ekonomicky orientovaných časopisoch a publikáciách. Elektronické podnikanie v preklade znamená e-commerce (e-business) a je predstaviteľom tzv. „Novej ekonomiky“, súvisiacej s rozvojom internetu a telekomunikácií. e-Commerce je užší pojem ako e-Business. Existujú štyri základné modely elektronického obchodovania, ktoré využívajú prostredí internetu a možnosti moderných informačných a komunikačných technológií. Modely sú definované pomocou smeru marketingovej komunikácie - od koho vychádza a komu je určená: B2B (Business to Business) - od firiem k firmám, B2C (Business to Customer) - od firiem k spotrebiteľom, C2B (Customer to Business) - od spotrebiteľov k firmám, C2C (Customer to Customer) - od spotrebiteľov ku spotrebiteľom. Cieľom DP je • Skúmanie využitia informačných a komunikačných technológií v spoločnosti a prezentovať vo vzťahu k navrhovanému výskumu, • Vymedziť a vysvetliť pojem e-business, porovnať zhodnotiť jeho jednotlivé koncepty, zvoliť koncept relevantný účelu plánovaného výskumu, • Vymedziť pojem konkurenčná výhoda a zasadiť ho do kontextu podnikového využitia IKT, • Prakticky overiť, aká je intenzita využívania nástrojov e-business vo vybraných podnikoch, • Vykonať porovnanie dostupných modelov hodnotenia efektivity a efektívnosti využitia IKT vo firmách a pomocou empirického výskumu. • Navrhnúť konkrétnu realizáciu modelu využívania nástrojov e-business v o vybranom podniku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management