Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Pochopenie toho, ako organizácie v jednotlivých odvetviach vytvárajú a udržiavajú konkurenčnú výhodu v dnešnom vysoko dynamickom prostredí, je v záujme výskumníkov tak aj manažérov. Hlavným cieľom dizertačnej práce je skúmať vplyv organizačnej štruktúry na výkonnosť podnikov, ako aj jej vplyv na hodnotu vzťahov medzi zákazníkmi a finančnú výkonnosť. Dizertačná práca skúma možnosti, ako sa implementujú rôzne obchodné stratégie s cieľom zvýšiť výkonnosť organizácie pri súčasnom využití trhovej kultúry a organizačnej štruktúry. Predpokladom je, že ideálnou konfiguráciou pre potenciálnych zákazníkov je vysoká orientácia na zákazníka, vysoká konkurencia a vysoká špecializácia. Výskum sa bude zaoberať aj otázkou, či úroveň použitia typu stratégie vytvára súvislosť medzi trhovou orientáciou a výkonnosťou firmy a ako priamo ovplyvňuje finančno-ekonomickú výkonnosť podniku. Podkladové údaje budú získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu a respondenti budú vo vybraných spoločnostiach na úrovni generálneho riaditeľa. Údaje z dotazníka budú spracované a vyhodnotené vybranými štatistickými metódami (Chí-kvadrát test). Na dosiahnutie stanoveného cieľa dizertačnej práce sa predpokladá použitie databáz z analýzy účtovnej závierky vybraných spoločností.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management