Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Konsolidácia a vplyv globalizácie vytvorili v pivovarníckom sektore niekoľko globálnych gigantov, ktorí pôsobia celosvetovo. V súčasnosti však popri nich sa rozvíjajú malé remeselné pivovary, ktorých počet každým rokom rastie. Je to najmä z dôvodu širšej ponuky, ktorú tieto malé pivovary dokážu vyprodukovať a aj napriek vyššej cene na trhu realizovať. Vyprodukovaný objem piva sa s veľkými gigantmi nedá porovnávať, ale z regionálneho hľadiska si dokážu malé pivovary nájsť priestor na trhu a byť úspešné. Cieľom práce je zhodnotiť mikropivovary na Slovensku z hľadiska využívaných manažérskych princípov a dosahovaných ekonomických výsledkov. Zároveň ambíciou je aj identifikovať základné rozdiely v riadení malých a veľkých pivovarov s ohľadom na dosahovanie ekonomických výsledkov prepočítaných na jednotku výroby. Predmetom skúmania sú náklady na výrobu 1 l piva, realizačná cena 1 l piva a ukazovatele rentability výroby. Z manažérskeho hľadiska pôjde o identifikáciu stratégie jednotlivých mikropivovarov, zhodnotenie počtu pracovníkov a ich kvalifikačnej štruktúry, rozbor využívaných manažérskych štýlov, identifikovanie slabých a silných stránok vo využívaní manažérskych funkcií plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly. Na skúmanie budú využité základné metódy zberu údajov a výskumu. Zároveň snahou bude identifikovať rozdiely v riadení jednotlivých mikropivovarov podľa vybraných kritérií ako sú napr. kraj, kde pôsobí daný mikropivovar, počet rokov na trhu, ročný výstav piva, šírka portfólia vyrábaných pív, vek a vzdelanie majiteľa. Na zistenie štatisticky významných rozdielov budú využité štatistické metódy vhodne zvolené podľa počtu mikropodnikov, ktoré sa podarí zapojiť do výskumu. Potreba riešenia problematiky je evidentná nakoľko na Slovensku neexistuje podobná komparácia výroby piva v malých a veľkých pivovarov. Rovnako absentuje aj podrobnejšia štatistika výroby, spotreby, nákladovosti a ziskovosti mikropivovarov na základe rozličných typov piva.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management