Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2020/2021
Proposed by:
Summary:
Strategický manažment je považovaný za jeden z dôležitých faktorov úspechu jednotlivých podnikov, preto riešenie jeho uplatňovania v podnikoch možno považovať za aktuálnu a atraktívnu problematiku pre vedecký výskum. Význam strategického manažmentu spočíva najmä v jednotnom smerovaní podniku, znižovaní rizika a prinášaní neustále nových myšlienok do biznisu. Cieľom riešenia dizertačnej práce je na základe súčasného stavu v podnikoch pôsobiacich na Slovensku zistiť, ako sa jednotlivé fázy strategického manažmentu uplatňujú v podnikovom riadení. Objektom skúmania bude systém strategického manažmentu podľa jednotlivých fáz jeho procesu: 1. stanovenie vízie, poslania a cieľov; 2. uskutočnenie externej a internej analýzy 3. tvorba stratégie a strategické rozhodnutia; 4. výber stratégie (podľa stupňov riadenia – podniková, podnikateľská a funkčná stratégia); 5. implementácia a kontrola stratégie. Následne budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie výkonu strategického manažmentu v podnikoch, čo možno považovať za prínos do praxe. Na získanie údajov z podnikov bude využitý modifikovaný dotazník, ktorý bol použitý vo viacerých výskumoch najmä v zahraničí. Snahou je zistiť základné princípy a rozdiely v strategickom manažmente podnikov na základe vybraných kritérií ako je veľkosť podniku, jeho právna forma, kraj, v ktorom pôsobí, účasť zahraničného kapitálu, ekonomické výsledky podniku a pod. Na zistenie štatisticky významných rozdielov budú využité štatistické metódy vhodne zvolené podľa počtu podnikov, ktoré sa podarí zapojiť do výskumu. Súčasťou dizertačnej práce budú aj viaceré prípadové štúdie z podnikov, ktoré úspešne aplikujú prvky strategického manažmentu vo svojej organizácii. V nich pôjde o podrobnejší rozbor jednotlivých častí procesu strategického riadenia s upriamením na najzaujímavejšie myšlienky, ktoré v podniku realizujú a ktorými podniky získava konkurenčnú výhodu na trhu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management