Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2020/2021
Navrhol: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Strategický manažment je považovaný za jeden z dôležitých faktorov úspechu jednotlivých podnikov, preto riešenie jeho uplatňovania v podnikoch možno považovať za aktuálnu a atraktívnu problematiku pre vedecký výskum. Význam strategického manažmentu spočíva najmä v jednotnom smerovaní podniku, znižovaní rizika a prinášaní neustále nových myšlienok do biznisu. Cieľom riešenia dizertačnej práce je na základe súčasného stavu v podnikoch pôsobiacich na Slovensku zistiť, ako sa jednotlivé fázy strategického manažmentu uplatňujú v podnikovom riadení. Objektom skúmania bude systém strategického manažmentu podľa jednotlivých fáz jeho procesu: 1. stanovenie vízie, poslania a cieľov; 2. uskutočnenie externej a internej analýzy 3. tvorba stratégie a strategické rozhodnutia; 4. výber stratégie (podľa stupňov riadenia – podniková, podnikateľská a funkčná stratégia); 5. implementácia a kontrola stratégie. Následne budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie výkonu strategického manažmentu v podnikoch, čo možno považovať za prínos do praxe. Na získanie údajov z podnikov bude využitý modifikovaný dotazník, ktorý bol použitý vo viacerých výskumoch najmä v zahraničí. Snahou je zistiť základné princípy a rozdiely v strategickom manažmente podnikov na základe vybraných kritérií ako je veľkosť podniku, jeho právna forma, kraj, v ktorom pôsobí, účasť zahraničného kapitálu, ekonomické výsledky podniku a pod. Na zistenie štatisticky významných rozdielov budú využité štatistické metódy vhodne zvolené podľa počtu podnikov, ktoré sa podarí zapojiť do výskumu. Súčasťou dizertačnej práce budú aj viaceré prípadové štúdie z podnikov, ktoré úspešne aplikujú prvky strategického manažmentu vo svojej organizácii. V nich pôjde o podrobnejší rozbor jednotlivých častí procesu strategického riadenia s upriamením na najzaujímavejšie myšlienky, ktoré v podniku realizujú a ktorými podniky získava konkurenčnú výhodu na trhu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EMP ekonomika a manažment podniku