Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom 3-ročného poloprevádzkového pokusu bude posúdiť efekt pôdoochrannej technnológie strip-till (vhodnej aj do oblastí s mierne erózne ohrozenou pôdou) v rôznych kombináciách hnojenia s digestátom a medziplodinou (a taktiež posúdiť vplyv digestátu na úrodu facélie a efekt samotbnej facélie a v kombinacii s digestátom) na dynamiku zmien vybraných pôdnych parametrov v priebehu vegetácie a úrodu dvoch hybridov silážnej kukurice v podmienkach Českomoravské vrchoviny. Sledované parametre: úroda sušiny nadzemnej a podzemnej hmoty facélie pri zmrznutí (pravdepodobne to bude musieť byť zmes minimálne 2 plodín), rozbor pôdy na obsah a zmeny Nmin, prístupné živiny (P, K, Ca, Mg), pH/CaCl2, obsah Cox a humusových látok, úroda silážnej hmoty a obsah škrobu. Zaujímavé by bolo sledovať aj vodné pomery v pôde a vodnú eróziui. Odbery vzoriek pôdy by prebehali opakovane v presne stanovených fázach rastu kukurice z hĺbky 0-30 a 30-60 cm. Predbežné varianty pokusu: 1) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie y + priamy výsev kukurice do facélie na jar (bez strip-tillu) 2) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie + strip-till na jar bez digestátu 3) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie + strip-till na jar s 20 t/ha digestátu 4) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie + strip-till na jar s aplikáciou 40 t/ha digestátu


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AVR agrochémia a výživa rastlín