Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Uplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Cieľom 3-ročného poloprevádzkového pokusu bude posúdiť efekt pôdoochrannej technnológie strip-till (vhodnej aj do oblastí s mierne erózne ohrozenou pôdou) v rôznych kombináciách hnojenia s digestátom a medziplodinou (a taktiež posúdiť vplyv digestátu na úrodu facélie a efekt samotbnej facélie a v kombinacii s digestátom) na dynamiku zmien vybraných pôdnych parametrov v priebehu vegetácie a úrodu dvoch hybridov silážnej kukurice v podmienkach Českomoravské vrchoviny. Sledované parametre: úroda sušiny nadzemnej a podzemnej hmoty facélie pri zmrznutí (pravdepodobne to bude musieť byť zmes minimálne 2 plodín), rozbor pôdy na obsah a zmeny Nmin, prístupné živiny (P, K, Ca, Mg), pH/CaCl2, obsah Cox a humusových látok, úroda silážnej hmoty a obsah škrobu. Zaujímavé by bolo sledovať aj vodné pomery v pôde a vodnú eróziui. Odbery vzoriek pôdy by prebehali opakovane v presne stanovených fázach rastu kukurice z hĺbky 0-30 a 30-60 cm. Predbežné varianty pokusu: 1) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie y + priamy výsev kukurice do facélie na jar (bez strip-tillu) 2) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie + strip-till na jar bez digestátu 3) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie + strip-till na jar s 20 t/ha digestátu 4) po zbere obilnín aplikácia 30 t/ha digestátu na strnisko + výsev facélie + strip-till na jar s aplikáciou 40 t/ha digestátu


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AVR Agrochemistry and Plant Nutrition