Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Abstrakt:
Baktérie podporujúce rast rastlín (PGBP) patria ku špecifickej skupine mikroorganizmov schopných prostredníctvom rôznych priamych a nepriamych mechanizmov zlepšovať rast rastlín, ich výživu, odolnosť voči abiotickým stresom, chorobám a škodcom. Ich prítomnosť bola dokázaná nielen v oblasti koreňového systému rastlín, ale aj na povrchu rastlín a vo vnútri rastlinných pletív. Vedecké ciele: (1) analýza bakteriálnych spoločenstiev koreňa, stoniek, listov a plodov vybraných rastlín klasickými kultivačnými metódami s cieľom získať kmene baktérií, ktoré budú otestované na schopnosť podporovať rast rastlín a odolávať abiotickým a biotickým stresovým podmienkam a následne identifikované sekvenovaním; (2) analýza pôsobenia vybraných kmeňov PGPB pri spúšťaní indukovanej systémovej rezistencie u rastlín ako odpoveď na pôsobenie modelových stresových abiotických (sucho) a biotických (patogén) podmienok prostredia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MBI molekulárna biológia