Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Abstrakt:
Práca je zameraná na bližšie poznanie a popísanie markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov. Cieľom práce bude stanoviť také parametre u vybraných mliečnych a mäsových výrobkov, ktoré dokážu rozlíšiť autenticitu výrobku resp. zmenu jeho kvality. Výrobky budú sledované z hľadiska ich zloženia a zmien vznikajúcich v nich počas skladovania. Pre účely popisu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov budú použité prístroje NIR analyzátor (spektormeter Tango), metóda stanovenia druhov mäsových a mliečnych bielkovín podľa bielkovinovej frakcie pomocou izoelektrickej fokusácie. Taktiež bude požitá kvapalinová a plynová chromatografia. Na základe získaných nameraných údajov z NIR spektrometra budú vypracované kalibračné krivky k jednotlivým parametrom. Hlavným cieľom jednotlivých analýz bude aj identifikácia rozdielnych zložiek vznikajúcich v procese výroby a skladovania. Práca bude mať praktický výrobno-technologický a kvalitatívny charakter a jej výsledky budú využiteľné pri nastavovaní určitých technologických a technických podmienok výroby a skladovania v praxi a udržania vyrovnanej kvality na základe merania a vyhodnocovania sledovaných parametrov. Výsledky budú taktiež využiteľné pri kontrole výrobkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín