Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
V priebehu oxidačného stresu dochádza k poškodeniu biologicky významných molekúl a buniek, čo môže mať význam v patogenéze mnohých ochorení. Voľné radikály, predovšetkým reaktívne formy kyslíka, nepoškodzujú len DNA buniek, ale aj bunkové proteíny a lipidy. Priama oxidácia enzymatických proteínov vedie k aktivácii metabolických dráh, v priebehu ktorých vznikajú ďalšie proteíny a zvyšujú sa procesy bunkovej proliferácie a inflamácie. Výsledný efekt ROS predstavuje reguláciu rastu, migrácie, prežívania a apoptózy buniek, zmenu tonusu buniek hladkých svalov ciev, rozvoj zápalovej reakcie a fibrózy, čo môže viesť k cievnej remodelácii a rozvoju aterosklerózy. V priebehu rozvinutých procesov tumorigenézy môžu voľné radikály podporovať biochemické zmeny, ktorých následkom môže byť nádorová angiogenéza a zvýšená kapacita nádorovej invázie. Produkty oxidatívneho stresu pôsobia na štruktúru a funkciu ciev, môžu ovplyvňovať intracelulárnu signalizáciu vedúcu k zvýšenému oxidačnému stresu a prozápalovému účinku. V posledných rokoch nastal pokrok v poznaní následkov nadprodukcie voľných radikálov a prirodzeným dôsledkom je záujem o terapeutické aj preventívne použitie inhibítorov oxidačného stresu, biologicky aktívnych látok s protizápalovým účinkom a látok, ktoré tlmia patologický proces angiogenézy. Vedecké ciele: a) vplyv generovaného oxidatívneho stresu na angiogenézu endotelových buniek; b) vplyv generovaného zápalu na angiogenézu endotelových buniek; c) sledovanie účinku biologicky aktívnych látok v procese angiogenézy v podmienkach zápalu a oxidatívneho stresu v endotelových bunkách Metodické zámery: experimenty in vitro, vyvolanie oxidatívneho stresu, vyvolanie zápalovej odpovede buniek, analýza viability buniek na rôznych úrovniach počas experimentov, sledovanie dynamiky biologických markerov asociovaných s oxidatívnou rovnováhou, zápalovým procesom a procesom angiogenézy, analýza predpokladaného protektívneho účinku biologicky aktívnych látok. Metódy: spektroskopia, fluorimetria, luminometria, mikroskopia, ELISA, biočipová analýza, PCR analýza, western blot, kultivačné techniky. Očakávané prínosy: Výsledkom práce bude stanovenie koncentrácie biologicky aktívnej látky s protizápalovým účinkom za súčasného zachovania oxidatívnej rovnováhy s potlačením patologickej angiogenézy bez negatívnych vplyvov na viabilitu buniek, na ktorých budú tieto procesy sledované na molekulovej úrovni.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MBI Molecular Biology