Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Technology and Quality of Plant Products - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary: Zodpovednosť a kompetencia pri posudzovaní potravinových zdrojov alebo finálnych produktov je často viazaná na spôsobilosť vybraných hodnotiteľov. Práca prichádza s inovatívnym postupom posudzovania potravín pomocou konsenzuálneho modelu. Cieľom práce bude porovnať doteraz zaužívané spôsoby selekcie expertov (konvenčné certifikačné schémy národných autorít v oblasti certifikácie osôb) oproti nami navrhnutému PoA (Proof of Authority) modelu, ktorý bol doteraz využitý pri selekcii hodnotiteľov len experimentálne. Práca má potenciál zapracovať do výstupu využitie grafických databáz a Blockchain technológie (trvalej a nemennej decentralizovanej databázy), čo je pre potravinárske kontrolné orgány veľmi dôležitý aspekt. Práca interdisciplinárne prepája využitie potravinárskej informatiky, najnovších IT technológií (Blockchain, AI), kontroly hodnotiteľov a aspekt potravinovej bezpečnosti. Výstupom môže byť jedinečné patentové riešenie s možnosťou aplikácie v komerčnej sfére (software).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TEP Food Technology