Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Zodpovednosť a kompetencia pri posudzovaní potravinových zdrojov alebo finálnych produktov je často viazaná na spôsobilosť vybraných hodnotiteľov. Práca prichádza s inovatívnym postupom posudzovania potravín pomocou konsenzuálneho modelu. Cieľom práce bude porovnať doteraz zaužívané spôsoby selekcie expertov (konvenčné certifikačné schémy národných autorít v oblasti certifikácie osôb) oproti nami navrhnutému PoA (Proof of Authority) modelu, ktorý bol doteraz využitý pri selekcii hodnotiteľov len experimentálne. Práca má potenciál zapracovať do výstupu využitie grafických databáz a Blockchain technológie (trvalej a nemennej decentralizovanej databázy), čo je pre potravinárske kontrolné orgány veľmi dôležitý aspekt. Práca interdisciplinárne prepája využitie potravinárskej informatiky, najnovších IT technológií (Blockchain, AI), kontroly hodnotiteľov a aspekt potravinovej bezpečnosti. Výstupom môže byť jedinečné patentové riešenie s možnosťou aplikácie v komerčnej sfére (software).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín