Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externá
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2020/2021
Navrhol: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Abstrakt:
Práca je zameraná na bližšie poznanie a popísanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vybraných druhov rýb. Cieľom práce je aplikovať a prakticky využiť vybrané ukazovatele do výrobno-technologického procesu a nastavenia určitých fyzikálnych podmienok. V rámci výskumu budú sledované morské ryby a výrobky z nich. Pre účely popisu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov budú použité prístroje NIR analyzátor (spektrometer Tango), metóda stanovenia druhov rýb podľa bielkovinovej frakcie pomocou izoelektrickej fokusácie a stanovenie druhov rýb podľa DNA pomocou real time PCR. Na základe získaných nameraných údajov z NIR spektrometra budú vypracované kalibračné krivky k jednotlivým parametrom. Hlavným cieľom stanovenia DNA bude vysledovateľnosť a identifikácia jednotlivých druhov podľa špecifikácie dodávateľa. Práca bude mať praktický výrobno-technologický a kvalitatívny charakter a jej výsledky budú využiteľné pri nastavovaní určitých technologických a technických podmienok výroby a spracovania rybnej suroviny v praxi a udržanie vyrovnanej kvality na základe merania a vyhodnocovania sledovaných parametrov. Neoddeliteľnou súčasťou je využitie identifikácie druhov rýb podľa DNA s cieľom zabrániť falšovaniu v oblasti nákupu a spracovania rýb.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín