Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Práca reaguje na aktuálny problém dvojakej kvality potravín v kontexte hľadania nových metodík, ktoré povedú k lepšiemu komparatívnemu testovaniu ich zloženia a umožnia účinnejšie zakročiť proti nekalým praktikám. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude optimalizácia a porovnanie imunoenzymatických a elektroforetických metód na detekciu medzidruhového falšovania mlieka a syrov, resp. autentifikáciu tradičných výrobkov z ovčieho mlieka (ovčí hrudkový syr, bryndza, oštiepok, parenica a pod.). Výsledkom skúmania širšieho spektra faktorov (vplyv zloženia mlieka, či technologického spracovania na detekciu falšovania) bude získanie kvalitnej a ekonomicky výhodnej metodiky, vhodnej na rutinné použitie pri autentifikácii mliečnych výrobkov v praxi. Súčasťou práce bude dôkladné zhodnotenie súčasného stavu v medzidruhovom falšovaní mlieka a syrov na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín