Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt:
Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus. Cibuľoviny patria medzi plodiny, ktorých pestovanie na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Obsahujú antioxidačne pôsobiace fytochemikálie, ktoré zabraňujú oxidačnému poškodeniu molekúl. Cibuľová zelenina je jednou z nenahraditeľných surovín rastlinného pôvodu s pozorovanými a preukázanými pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Okrem kvantitatívnej stránky súčasne narastajú požiadavky spotrebiteľov okrem zdravotnej nezávadnosti konzumovanej zeleniny aj na nutričnú kvalitu. Nejedná sa len o obsah základných nutričných zložiek a obsah vitamínov, ale aj o bioaktívne komponenty, ako sú fenolové kyseliny a flavonoidy. Sú to rôznorodé chemoprotektívne látky, ktoré sa vyznačujú hlavne antioxidačnými, ale aj antimutagénnymi a protizápalovými vlastnosťami. Cieľom práce bude skúmať vplyv pestovateľských podmienok (agroekologické a klimatické faktory), vplyv lokality, vplyv podmienok skladovania a vplyv technologických podmienok na celkový obsah polyfenolov, ako aj obsah konkrétnych bioaktívnych komponentov, kde zaraďujeme aj antokyaníny, flavonoly, karotény a síru obsahujúce zlúčeniny v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín