Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektíva
State of topic:
approved (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Zamestnanosť v poľnohospodárstve v krajinách EÚ dlhodobo klesá, keďže zvyšujúca sa produktivita v poľnohospodárstve spôsobená mechanizáciou znížila potrebu pracovnej sily a tiež z dôvodu postupného odchodu starších poľnohospodárov do dôchodku. Celkovým cieľom dizertačného projektu je poskytnúť prehľad o súčasnej štruktúre pracovnej sily v poľnohospodárstve ako aj analýza hlavných faktorov určujúcich budúci vývoj zamestnanosti. Na analýzu reakcie zamestnanosti v poľnohospodárstve na zmeny vo výnosoch poľnohospodárskej pracovnej sily sa použijú ekonomické modely rozdelenia práce. V týchto modeloch sa očakáva, že dotačné programy v poľnohospodárstve budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v poľnohospodárstve, pretože zvyšujú ich príjmy. Na základe teórie sa uskutoční empirický odhad s cieľom analyzovať zamestnanosť v poľnohospodárstve a súvisiace politické otázky. Empirický odhad sa uskutoční na úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni. Ekonometrický odhad na národnej úrovni bude doplnený radom prípadových štúdií, ktoré zohľadnia odlišnú štruktúru fariem a poľnohospodárskeho sektoru v členských krajinách EÚ. Vypracujú sa prípadové štúdie vybraných krajín vrátane Slovenska. V empirickej analýze sa výskum bude osobitne venovať vplyvom investičnej podpory pre farmy na ich výkonnosť merané priemernými účinkami podpory na príjemcov podpory (ATT), čo je v literatúre často používaná metóda na analýzu protichodných situácií dopadov politík . Empirická analýza projektu bude kombináciou dôkladného prehľadu literatúry, použitia deskriptívnej štatistiky z najlepších dostupných zdrojov, kvalitatívnej analýzy, ekonometrickej analýzy na národnej úrovni a na úrovni celej EÚ a hĺbkových prípadových štúdií. Dizertačný projekt poskytne prehľad informácií nad rámec súčasného vedeckého poznania vo forme analýzy, syntézy a špičkového výskumu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPP Economics and Management of Agriculture and Food Processing