Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Summary:
V súčasnom období sa téme vplyvu osobnosti na nákupné správanie ovplyvnenej kultúrnymi, sociálnymi, osobnými a psychologickými faktormi premietajúcimi sa do potrieb, želaní, postojov, názorov, hodnôt a motívov zákazníka venuje významná pozornosť nielen zo strany marketingu, ale aj obchodu. Výrobcovia prispôsobujú svoje produkty a služby potrebám spotrebiteľov. Správne pochopenie ich požiadaviek je však spojené so spoznaním ich spotrebiteľského správania. Nejde len o samotné výrobky a ich vlastnosti, ktoré podnikateľské subjekty ponúkajú a predávajú na trhu. Jedná sa pritom o celkové pôsobenie a vytvorenie emocionálnej väzby k danej značke, použitím vhodných marketingových nástrojov, cielených práve na určité osobnostné charakteristiky, ktoré zabezpečia dlhodobú lojalitu spotrebiteľa. Cieľom dizertačnej práce je determinovať vplyv jednotlivých typov osobnosti na základe extroverzie/introverzie, lability/stability, typu temperamentu a pohlavia na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín. Splnenie hlavného cieľa dizertačnej práce je podmienené parciálnymi cieľmi, korešpondujúcimi s témou a zameraním práce. Teoretickú časť dizertačnej práce tvoria poznatky domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou z pohľadu osobnosti, teórií osobnosti, emócií a emocionálneho správania, spotrebiteľa a spotrebiteľského správania a pod. V praktickej časti budú prezentované výsledky vlastného marketingového výskumu, v ktorom zber primárnych informácií je zabezpečený prostredníctvom Eysenckovho osobnostného dotazníka, 5-faktorového modelu, v prípade potreby doplnený o ďalšie metódy zberu primárnych dát. Získané primárne a sekundárne dáta budú spracované viacrozmernými štatistickými metódami, neuromarketingovými metódami, a v prípade potreby aj prostredníctvom iných moderných metód v závislosti od databázovej základne.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATM Agrarian Trade and Marketing