Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Summary:
Trojvýstupová analýza resp. TBL (Tripple Bottom Line) analýza sa zameriava na meranie finančného, sociálneho a environmentálneho výkonu firmy. Zjednodušené vyjadrenie: Profit, ľudia, planéta. Ide o analýzu kompletných nákladov podnikania, lebo TBL zdôrazňuje, že pokiaľ sa podnik zameriava výlučne na generovanie ziskov (jednostupňový výstup) ignorujúc dopad svojich aktivít na ľudí a životné prostredie, nedokáže vykalkulovať plné náklady svojho podnikania. TBL analýza je dôležitým nástrojom na meranie úrovne udržateľnosti. Elkingtonov TBL prístup sa zameriava na naplnenie cieľa udržateľnosti v rámci podnikateľskej aktivity tak, že podnecuje firmu v tom, aby pri meraní svojej pozície a výsledkov zohľadňovala nielen ziskovosť, ale aj sociálne a environmentálne dopady svojej podnikateľskej politiky na plné náklady svojho podnikania. Agropotravinársky sektor má významné ekonomické, sociálne a aj environmentálne postavenie vo svetovom hospodárstve – celosvetovo ide o produkciu v objeme viac ako 5 biliónov dolárov, 10% globálnych spotrebiteľských výdavkov, 40% zamestnanosť a 30% emisií skleníkových plynov. Environmentálna, sociálna a ekonomická udržateľnosť poľnohospodárstva sa dostáva stále viac do povedomia odborníkov aj verejnosti. TBL analýza je dôležitým nástrojom na jej meranie a cieľom dizertačnej práce bude 1)Definovať aktuálny status quo ohľadne aplikovania TBL analýzy v agropodnikoch v SR a určovania plnej nákladovosti podnikania (nielen náklady na jeho ekonomickú, ale aj sociálnu a environmentálnu stránku) 2)Navrhnúť postupy jednak na zhodnotenie výstupov TBL analýzy, ako aj odporúčania postupov a opatrení na zlepšenie pozície podniku z pohľadu týchto troch oblastí a hlavne na zefektívnenie a zníženie kompletných nákladov podnikania (viď vyššie).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management