Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Summary:
Zelená infraštruktúra je strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta (modré - vodné ekosystémy) a ďalšie fyzické prvky v suchozemských (vrátane pobrežných) a morských oblastiach. Na pevnine sa nachádza vo vidieckych a mestských oblastiach. (Zdroj: Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Com(2013). Iná definícia uvádza, že ide o sieť prírodných/poloprírodných území/prvkov a zelených plôch vo vidieckych, mestských, suchozemských i pobrežných územiach, ktoré zlepšujú zdravotný stav a rezilienciu ekosystémov, prispievajú k ochrane biodiverzity a prinášajú benefit pre ľudí prostredníctvom zabezpečovania ekosystémových služieb. Zelená infraštruktúra je definovaná, posilňovaná a chránená prostredníctvom strategických a koordinačných iniciatív, ktoré sa zameriavajú na tvorbu nových plôch/prvkov alebo na definovanie hodnoty a/alebo konektivity existujúcich plôch/prvkov. (Zdroj: Green Infrastructure Expert Workshop (2011): Summary of working groups, Ecologic Institute Berlin). Zelená infraštruktúra je súvislá sieť koridorov a priestorov, plánovaných a spravovaných s cieľom zachovať zdravé ekosystémové funkcie. Vypracovanie metodiky a design manuálu na tvorbu urbánnej zelene, spôsob tvorby regulačných a vhodných adaptačných opatrení súvisiacich so zelenou infraštruktúrou v mestách na základe zhodnotenia príkladov okolitých krajín, kde je venovaná významná pozornosť komplexnému charakteru zelenej infraštruktúry v procesoch plánovania a v legislatíve a ich aplikácia v metodike územného plánu zóny alebo sídla, bude cieľom práce. Zelená infraštruktúra podporuje zelenú ekonomiku, vytvára pracovné príležitosti a zvyšuje biodiverzitu. Je významnou súčasťou ekosystémových služieb prispievajúcich k fyzickému a psychickému zdraviu ľudí so sekundárnymi výhodami, zvyšujúcimi ekonomickú efektívnosť a účinnosť celého systému. Plánovanie zelenej infraštruktúry je overeným nástrojom na poskytovanie environmentálnych, ekonomických a sociálnych výhod prostredníctvom prírodných riešení. EK vypracovala Stratégiu zelenej infraštruktúry, zámerom ktorej je zabezpečenie ochrany, obnovy, tvorby a zveľaďovania zelenej infraštruktúry ako integrálnej súčasti priestorového plánovania a územného rozvoja (European Commission, 2013). V súčasnosti na Slovensku v územno-plánovacom procese je problematika ochrany a tvorby zelene zanedbaná a absentuje metodické usmernenie, týkajúce sa zelenej infraštruktúry a regulačných opatrení na ochranu zelene v mestách. Je nevyhnutné, aby sa pozornosť v územnom plánovaní sústredila na kvalitatívnu stránku tvorby prostredia a ekologickým a esteticko-kompozičným aspektom v mestskom prostredí v súlade so Stratégiou.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-GLA Garden and Landscape Architecture