Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Abstrakt:
Zelená infraštruktúra je strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta (modré - vodné ekosystémy) a ďalšie fyzické prvky v suchozemských (vrátane pobrežných) a morských oblastiach. Na pevnine sa nachádza vo vidieckych a mestských oblastiach. (Zdroj: Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Com(2013). Iná definícia uvádza, že ide o sieť prírodných/poloprírodných území/prvkov a zelených plôch vo vidieckych, mestských, suchozemských i pobrežných územiach, ktoré zlepšujú zdravotný stav a rezilienciu ekosystémov, prispievajú k ochrane biodiverzity a prinášajú benefit pre ľudí prostredníctvom zabezpečovania ekosystémových služieb. Zelená infraštruktúra je definovaná, posilňovaná a chránená prostredníctvom strategických a koordinačných iniciatív, ktoré sa zameriavajú na tvorbu nových plôch/prvkov alebo na definovanie hodnoty a/alebo konektivity existujúcich plôch/prvkov. (Zdroj: Green Infrastructure Expert Workshop (2011): Summary of working groups, Ecologic Institute Berlin). Zelená infraštruktúra je súvislá sieť koridorov a priestorov, plánovaných a spravovaných s cieľom zachovať zdravé ekosystémové funkcie. Plánovanie a výstavba dialničných systémov má nadregionálny význam a dôležitou súčasťou sú ekosystémové služby, ktoré proces sprevádzajú aj v podobe zelenej infraštruktúry. Zelená infraštruktúra podporuje zelenú ekonomiku, vytvára pracovné príležitosti a zvyšuje biodiverzitu. Je významnou súčasťou ekosystémových služieb prispievajúcich k fyzickému a psychickému zdraviu ľudí so sekundárnymi výhodami, zvyšujúcimi ekonomickú efektívnosť a účinnosť celého systému. Plánovanie zelenej infraštruktúry je overeným nástrojom na poskytovanie environmentálnych, ekonomických a sociálnych výhod prostredníctvom prírodných riešení. EK vypracovala Stratégiu zelenej infraštruktúry, zámerom ktorej je zabezpečenie ochrany, obnovy, tvorby a zveľaďovania zelenej infraštruktúry ako integrálnej súčasti priestorového plánovania a územného rozvoja (European Commission, 2013). Je nevyhnutné, aby sa pozornosť pri riešení komunikačného systému sústredila aj na kvalitatívnu stránku tvorby prostredia a ekologickým a esteticko-kompozičným aspektom v krajinnom prostredí v súlade so Stratégiou. Dôležitou súčasťou je aj hodnotenie benefitov pre spoločnosť, čo bude cieľom práce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARd záhradná a krajinná architektúra