Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Abstrakt:
Dizertačná práca bude zahŕňať analýzu vybraných polyfenolických látok, ich jednotlivých skupín, ako aj totálny obsah v hrozne a jeho produktoch, najmä vo vínach, v jednotlivých technologických etapách jeho výroby. V rámci sledovania technologických parametrov sa budú analyzovať technologické ukazovatele v hrozne, mušte, rmute a vo víne vplývajúce na jeho finálnu kvalitu so zameraním sa na stanovenie redukujúcich cukrov, stanovenie všetkých titrovateľných kyselín, stanovenie pH, YAN, stanovenie skutočného alkoholu, stanovenie zákalu, stanovenie prchavých kyselín, stanovenie kyseliny vínnej. V rámci sledovania mikrobiologických ukazovateľov sa budú sledovať špecifické skupiny baktérií a kvasiniek v hrozne, mušte, rmute a víne. Budú realizované kvantitatívne analýzy na zistenie početnosti jednotlivých skupín mikroorganizmov, následná identifikácia za použitia hmotnostnej spektrometrie. Z chemických ukazovateľov v projekte sa bude analyzovať obsah vybraných polyfenolov (flavonoidy a stilbény), ako aj celkových polyfenolických látok a antioxidačných vlastností v bobuliach hrozna vybraných odrôd viniča a v odrodových vínach vyprodukovaných v malokarpatskej vinohradníckej oblasti Slovenska. Zároveň sa bude skúmať obsah polyfenolov (vybraných aj celkových) vo vínach a antioxidačné vlastnosti vín v priebehu procesu ich výroby. Významný ukazovateľom bude sledovanie alergénov optimalizáciou a nastavením amplifikačnej efektivity metabolických génov a alergénu a overenie jedinečnosti a špecificity amplifikácie len pre cieľové sekvencie metabolických génov a alergénu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZHd záhradníctvo