Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Abstrakt:
Dizertačná práca bude zahŕňať analýzu vybraných druhov rastlinných silíc a ich vplyv na antibakteriálnu, antioxidačnú, antibiofilmovú, cytotoxickú a insekticídnu aktivitu vybraných rastlinných silíc. Riešením projektu sa získajú nové informácie o vlastnostiach, ktoré doteraz neboli preskúmané vo vzťahu k jednotlivým vlastnostiam. V DizP sa budú analyzovať jednotlivé zložky rastlinných silíc v spolupráci so zahraničnými partnermi, ktorí majú v tejto oblasti veľmi dobré skúsenosti. Tieto zložky nám uvedú biologicky aktívnu časť typickú pre jednotlivé rastliny a ich časti a zistíme ako vhodne použiť tieto zložky. Antibakteriálna aktivita rastlinných silíc sa bude uskutočňovať pomocou diskovej difúznej metódy a MIC vybraných rastlinných silíc, ktoré sa budú testovať proti mikroorganizmom, ktoré budú izolované z rôznych vzoriek rastlinného pôvodu a získaných z Českej zbierky mikroorganizmov, proti vybraným patogénnym baktériám spôsobujúcich kazenie ovocia a zeleniny. Identifikácia tvorby biofilmu jednotlivých baktérií sa uskutoční za pomoci hmotnostnej spektrometrie a minimálnej inhibičnej koncentrácie. Rastlinné silice, ktoré budú vykazovať najmenej 50% inhibíciu pri naviazaní buniek baktérií, sa vyberú na inhibičné meranie tvorby biofilmu. Stanovenie a kvantifikácia neprchavých biologicky aktívnych fytochemických zlúčenín z rastlinných extraktov sa bude uskutočňovať pomocou HPLC-DAD a antioxidačná aktivita DPPH metódou. V in vitro experimentoch sa budú kultivovať karcinogénne bunky s prídavkom vybraných rastlinných silíc a ich zložiek v rôznych koncentráciách a v kombináciách v kultivačných platničkách.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZHd záhradníctvo