Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:2020/2021
Proposed by:
Summary: V ekonomickom prostredí s obmedzenými finančnými zdrojmi vynakladanými na riešenie ekologických problémov vodného hospodárstva je prioritizácia revitalizačných zásahov na vodných tokoch jednou z naliehavých tém. Tieto opatrenia sú v súčasnosti v podmienkach Slovenska väčšinou zamerané na zabezpečenie pozdĺžnej priechodnosti a podporu biodiverzity rybích spoločenstiev vo vodných tokoch. Hlavným cieľom navrhovanej dizertačnej práce je vyhodnotenie funkčnosti technického riešenia navrhnutých revitalizačných opatrení a vypracovanie metodiky overovania efektívnosti realizovaných revitalizačných zásahov vo vzťahu k ichtyofaune. Téma je vypísaná pre externú formu štúdia.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-LE Landscape Engineering