Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Abstrakt:
V ekonomickom prostredí s obmedzenými finančnými zdrojmi vynakladanými na riešenie ekologických problémov vodného hospodárstva je prioritizácia revitalizačných zásahov na vodných tokoch jednou z naliehavých tém. Tieto opatrenia sú v súčasnosti v podmienkach Slovenska väčšinou zamerané na zabezpečenie pozdĺžnej priechodnosti a podporu biodiverzity rybích spoločenstiev vo vodných tokoch. Hlavným cieľom navrhovanej dizertačnej práce je vyhodnotenie funkčnosti technického riešenia navrhnutých revitalizačných opatrení a vypracovanie metodiky overovania efektívnosti realizovaných revitalizačných zásahov vo vzťahu k ichtyofaune. Téma je vypísaná pre externú formu štúdia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KId krajinné inžinierstvo