Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Peter Zajác, PhD.
Abstrakt:
Študent najskôr vypracuje literárny prehľad, v ktorom charakterizuje bryndzu, legislatívne a technologické požiadavky na jej výrobku. Podrobne popíše ako prebieha proces výroby brynzde na salašoch a v mliekárňach. Uvedie aké sú rozdiely v týchto dvoch typoch výroby. Ďalej uvedie aké faktory vplývajú na senzorické vlastnosti bryndze. V práci ďalej popíše ako sa bryndza najčastejšie falšuje. V ďalšej kapitole popíše požiadavky spotrebiteľov pri kúpe bryndze, zameria sa na spotrebiteľské názory publikované v médiách. V rámci riešenia literárneho prehľadu sa podrobne zameria na senzorické skúšanie bryndze, popíše aké metódy je možné použiť na tento účel. Pri riešení praktickej časti práce vytvorí sériu vzoriek bryndze s rôznym podielom ovčieho a kravského hrudkového syra, ktoré podrobí senzorickému skúšaniu vybranou reprezentatívnou vzorkou spotrebiteľov. Zistí, či spotrebitelia dokážu rozoznať 100% ovčiu bryndzu a bryndzu s rôznymi podieľmi kravského hrudkového syra. Získané výsledky vyhodnotí formou tabuliek a grafov. V záveroch práce zosumarizuje získané výsledky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.