Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude vedecky zhodnotiť vplyv nízkosacharidového stravovania na progresiu ochorenia diabetes mellitus 2. typu. Diabetes mellitus 2. typu je civilizačné ochorenie, ktorého prevalencia neustále stúpa. Je potrebné skúmať možnosti jeho terapie resp. prevencie, hlavne u ľudí s pozitívnou rodinnou anamnézou. Keďže manažment gykémie je pri tomto ochorení dôležitý, je potrebné venovať tejto časti halvnú pozornosť, ako to bude aj v našej práci.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia