Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Abstrakt:
Riešenie aktuálnych problémov vidieka ako vyľudňovanie, oslabovanie ekonomickej základne, socio-ekonomické zmeny sa zaraďujú k základným prioritám politiky rozvoja vidieka EÚ. Dizertačná práca bude sledovať dynamiku zmien v populácii a zamestnanosti v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva vo vidieckych oblastiach Slovenska. Cieľom bude zhodnotiť demografické zmeny spolu so zmenami na trhu práce a zohľadniť priestorové dôsledky týchto zmien berúc do úvahy heterogenitu vidieckych oblastí. Hodnotenie bude založené na skúmaní dát zo sčítania obyvateľov a ďalších databáz Štatistického úradu SR. Dizertačná práca nadväzuje na projekt Jean Monnet Centre of Excellence- č.: 611446-EPP-1-2019- 1-SK-EPPJMO-CoE - CEEAG: Centre of Excellence for European Agri-Food Chain - CEEAG


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka