Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Abstrakt:
Riešenie aktuálnych problémov vidieka ako vyľudňovanie, oslabovanie ekonomickej základne, socio-ekonomické zmeny sa zaraďujú k základným prioritám politiky rozvoja vidieka EÚ. Dizertačná práca bude sledovať dynamiku zmien v populácii a zamestnanosti v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva vo vidieckych oblastiach Slovenska. Cieľom bude zhodnotiť demografické zmeny spolu so zmenami na trhu práce a zohľadniť priestorové dôsledky týchto zmien berúc do úvahy heterogenitu vidieckych oblastí. Hodnotenie bude založené na skúmaní dát zo sčítania obyvateľov a ďalších databáz Štatistického úradu SR. Dizertačná práca nadväzuje na projekt Jean Monnet Centre of Excellence- č.: 611446-EPP-1-2019- 1-SK-EPPJMO-CoE - CEEAG: Centre of Excellence for European Agri-Food Chain - CEEAG


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka