Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt:
Vedeckým cieľom dizertačnej práce je zmapovať ochranu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a vybraných štátoch Európskej únie, identifikovať a zhodnotiť najčastejšie problémy súvisiace s ochranou poľnohospodárskej pôdy a na základe získaných skutočností zistiť efektivitu nástrojov podmieňujúcich ochranu pôdy s akcentom na udržateľnosť vidieckych oblastí. Zo všeobecne formulovaného vedeckého cieľa vyplývajú nasledovné parciálne ciele, ktoré bude nevyhnutné naplniť pre dosiahnutie cieľa dizertačnej práce v sledovaných regiónoch: - analyzovať súčasný stav ochrany poľnohospodárskej pôdy z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ; - analyzovať vývoj právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy a jej dôsledky na ochranu kvality a zmenu výmery poľnohospodárskej pôdy; - zmapovať a zhodnotiť efektívnosť nástrojov ovplyvňujúcich ochranu poľnohospodárskej pôdy; - analyzovať dobré príklady z praxe („good practices“) z vybraných štátov EÚ a ich možná aplikácia v podmienkach Slovenska. - identifikovať bariéry ochrany poľnohospodárskej pôdy vzhľadom k rozvoju vidieka. Výsledkom dizertačnej práce bude formulácia systémových opatrení pre úpravu legislatívnych opatrení a prax rozhodovania v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktoré pozitívne ovplyvnia rozvoj vidieka. Pri spracovaní dizertačnej práce sa využijú primárne zdroje údajov a aktuálne dostupné sekundárne zdroje údajov získané zo Štatistického úradu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka