Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce je skúmať alternatívne spôsoby participatívneho strategického plánovania a manažmentu zmeny, konkrétne inovatívne formy verejno-súkromno-občianskych partnerstiev (PPPP), sociálnych a inštitucionálnych inovácií a nových modelov riadenia založených na koncepcii polycentrického riadenia spoločných zdrojov. Metodika sa bude opierať o kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy, konkrétne o nástroje matematickej sociológie a behaviorálnej ekonómie (modely sieťovej analýzy, behaviorálne hry a experimenty, „nudging“, dotazník, rozhovor, fokusové skupiny, pozorovanie atď.). Dizertačná práca nadväzuje na projekt Horizont 2020: SEP-210579659 (Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredne veľkých mestách)


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka