Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
V postupne sa meniacich klimatických podmienkach je potrebné zavádzať nové riešenia na ošetrovanie rastlín. Jedným s progresívnych metód je foliárna aplikácia nanočastíc (alebo aplikácia priamo do pôd), kde sa využívajú vlastnosti nanočastíc, ako sú menšie rozmery a rozsah koncentrácií, povrchová energia, reaktívnosť a pod. v porovnaní s doteraz konvenčne používanými agrochemikáliami. Z toho dôvodu cieľom predkladanej bakalárskej práce je teoreticky rozanalyzovať fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti nanočastíc, ako aj experimentálne overiť ich účinok voči vybranej rastline najmä z pohľadu kvantitatívnych, nutričných a fyziologických parametrov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení