Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Zoštudovanie aktuálnych literárnych poznatkov na základe dostupných literárnych zdrojov o problematike v nadväznosti na tému bakalárskej práce. Postup vypracovania bakalárskej práce bude podľa smernice rektora SPU zaužívaným spôsobom: cieľ práce, metodika práce, súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, záver a zoznam použitej literatúry. Osnova bakalárskej práce: Bakalárska práca bola vypracovaná podľa vopred stanovenej osnovy na základe časovo aktuálnych poznatkov a informácií: a) všeobecná charakteristika prídavných látok v potravinách, b) prídavné látky zvýrazňujúce chuť a vôňu, c) glutaman sodný ako prídavná látka, d) výskyt glutaman sodného v potravinách, e) výroba glutamanu sodného f) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o glutamane sodnom, g) vedecké stanovisko EFSA k používaniu glutamanov v potravinách, h) glutaman sodný a riziká vo vzťahu k ľudskému zdravia, i) príjem glutamanu sodného u ľudí, j) Glutaman sodný v potravinách k) účinok glutamanu sodného pridaného do potravín na telesnú hmotnosť, l) vplyv potravín s glutamanom sodným na príjem potravy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.