Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics - TF
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
Summary:
Cieľom dizertačnej práce bude nájsť možnosti využitia strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov využívaných v poľnohospodárstve. Doktorand navrhne fuzzy riadiace algoritmy pre rôzne typy kinematík mobilných robotov a zhodnotí ich kvalitu riadenia na základe rôznych kvantitatívnych ukazovateľov. Následne navrhne adaptabilný algoritmus fuzzy riadenia založený na základe strojového učenia s cieľom zlepšiť parametre kritérií riadenia mobilných robotov. Uvedená problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, doposiaľ však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky hlavne oblasti poľnohospodárskej výroby.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RSD Control Systems in Production Engineering