Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
Stav témy: schválené (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Abstrakt:
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti spracovania biologického materiálu z poľnohospodárskej prvovýroby.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPL14 technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby