Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastností
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Abstrakt:
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti technológií obrábania pôdy pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny environment a na vlastnosti pôdy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov a venovať sa štúdiu a výskumu:•súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti utláčania pôdy,•rôznych možností obrábania pôdy a ich vplyv na eróziu pôdy,•vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy,•vplyvu typu podvozku na zhutnenie pôdy,•vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy,•eliminovania degradačných procesov pôsobenia poľnohospodárskej techniky na pôdny environment,•hodnotenia vlastností pôdy resp. technológií obrábania pôdy vo vzťahu k produkcii emisií NOx, CO2.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TPL technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby