Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastností
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2020/2021
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom riešenia doktorandskej práce je prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznatkov v oblasti technológií obrábania pôdy pôdy a vplyvu konštrukčných parametrov poľnohospodárskej techniky na pôdny environment a na vlastnosti pôdy. Na základe uvedeného cieľa práce bude potrebné urobiť analýzu literárnych poznatkov a venovať sa štúdiu a výskumu:•súčasného stavu sledovanej problematiky v oblasti utláčania pôdy,•rôznych možností obrábania pôdy a ich vplyv na eróziu pôdy,•vybraných vlastností pôdy, ktoré definujú degradačné vlastnosti pôdy,•vplyvu typu podvozku na zhutnenie pôdy,•vplyvu používania rôznych distribútorov na zhutnenie pôdy,•eliminovania degradačných procesov pôsobenia poľnohospodárskej techniky na pôdny environment,•hodnotenia vlastností pôdy resp. technológií obrábania pôdy vo vzťahu k produkcii emisií NOx, CO2.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPL technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby