Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Abstrakt: Technický stav motorových vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi výrazným spôsobom ovplyvňuje ich prevádzku, predovšetkým z dvoch podhľadov. Prvý pohľad je bezpečnosť ich prevádzky z pohľadu posádky vozidla a ich spôsobilosť na prevádzku a druhý pohľad je z pohľadu ekológie a celkovej životnosti vozidiel. V súčasnej dobe je výrazný tlak zo strany spoločnosti na ekologickú prevádzku vozidiel. Do prvej línie sa dostali vozidlá so vznetovými motormi, ktoré sa stali hlavným terčom v boji štátnych a európskych orgánov pre zlepšenie životného prostredia. V predloženej práce bude uskutočnená analýza súčasného stavu emisných kontrol vozidiel so vznetovými spaľovacími motormi, uskutočnená s pohľadu ich ekologickej záťaže na životné prostredie. Zároveň bude uskutočnený návrh metodiky na zjednodušenie postupu pri vykonávaní emisných kontrol.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia