Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Abstrakt:
Proces zavádzania ekologických postupov a činností sa v súčasnosti dotýka všetkých oblastí hospodárstva. Jednou časť je aj možnosť aplikácie ekologických kvapalín v prevodovo-hydraulických obvodoch mobilných zariadení. Dizertačná práca sa zaoberá degradačnými procesmi ekologických náplní, ich vplyvu na gumové časti (tesnenia, hadice) a samotného starnutia kvapaliny. Danou problematikou sa dlhodobo zaoberá Katedra dopravy a manipulácie a zároveň je na katedre v danej problematike riešený aj projekt VEGA. Samotné nahradenie štandardných minerálnych kvapalín ekologickými alternatívami, môže viesť znižovaniu vplyvu prevádzky mobilných energetických zariadení na životné prostredie. A viesť k ekologizácia činností v rámci poľnohospodárstva resp. lesníctva.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia