Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Summary:
V rámci dlhodobého zamerania výskumu na Katedre dopravy a manipulácie je oblasť aplikácie alternatívnych náplní do hydraulických obvodov, predovšetkým na ekologickom základe. Uvedená problematika sa dostáva do celospoločenského povedomia, predovšetkým z pohľadu ochrany životného prostredia. Predložená dizertačná práca bude nasledovať po dlhodobých laboratórnych skúškach ekologických kvapalín, ktoré boli uskutočnené v laboratóriách Katedry dopravy a manipulácie. Uvedená práca má preukázať opodstatnenosť zistených údajov a možnosti aplikácie ekologických kvapalín v reálnych prevádzkových podmienkach. V rámci danej problematiky je zameraný aj projekt v rámci ktorého bude riešená predložená dizertačná práca. Výsledky dizertačnej práce môžu preukázať opodstatnenosť používanie ekologických kvapalín v prevádzkových podmienkach hydraulických okruhov manipulačných vozidiel.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD14 Transport and Handling Machines