Prehľad vypísaných tém - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Abstrakt: Práce budú analyzovať stav chovu ošípaných vo vybranom podniku.Budú riešiť úroveň produkcie, reprodukcie,a technológie chovu ošípaných. Na základe literárnych zdrojov bude vypracovaná analýza zootechnologických a ekonomických ukazovateľov v chove ošípaných.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia