Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Ján Gažo, PhD.
Summary:
Cieľom práce je za pomoci matematicko-štatistických metód stanoviť modely pre optimálnu tvorbu plodníc v agrolesníckych systémoch hospodárenia v závislosti od vybraných ekologických faktorov (zrážky, teploty, snehová pokrývka...).

There are no limitations of the topic