Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ján Gažo, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Ján Gažo, PhD.
Summary: Cieľom práce je za pomoci matematicko-štatistických metód stanoviť modely pre optimálnu tvorbu plodníc v agrolesníckych systémoch hospodárenia v závislosti od vybraných ekologických faktorov (zrážky, teploty, snehová pokrývka...).

There are no limitations of the topic