Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ján Gažo, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Ján Gažo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je za pomoci matematicko-štatistických metód stanoviť modely pre optimálnu tvorbu plodníc v agrolesníckych systémoch hospodárenia v závislosti od vybraných ekologických faktorov (zrážky, teploty, snehová pokrývka...).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia