Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Početnosť zajačej zveri má v našej prírode neustále klesajúcu tendenciu. Príčiny tohto javu nie sú celkom známe a preto je potrebný výskum potenciálnych parametrov. Jedným z možných negatívnych faktorov je narušená reprodukcia. Práca bude zameraná na analýzy placentárnych znakov na maternici zajačíc z voľnej prírody, na výskyt patologických zmien na reprodukčných orgánoch. Pri štúdiu samčieho reprodukčného aparátu sa zameriame na možnosti odberu semena, jeho uchovávania, riedenia a konzervovania. Vedecké ciele: (1) stanovenie miery reprodukcie zajačích vo voľnej prírode, (2) stanovenie výskytu patologických anomálií na reprodukčnom aparáte samíc (3) biotechnologické metódy získavania a hodnotenia spermií samcov zajacov z voľnej prírody a z farmového chovu (4) biotechnické postupy spracovania ejakulátov samcov (5) vyhodnotenie vzájomného účinku pridávaných zložiek riedidla na vybrané parametre spermií. Metodické zámery: Odber materníc zo samíc v čase ich lovu – príprava na sledovanie placentárnych znakov – farbenie, fixácia, vyhodnotenie. Testovanie priechodnosti vajcovodov a výskyt patologických anomálií pomocou histológie. Biochémia krvi zajacov v súvislosti s reprodukciou. Zvládnutie metodiky odberu ejakulátu samcov. Príprava protektorov a extendorov riedidiel. Vyhodnotenie parametrov motility CASA a viability MTT, membránovej integrity IFA pred hlbokým zmrazením a po rozmrazení. V práci sa využije prístrojové vybavenie Ústavu malých hospodárskych zvierat. Očakávané prínosy: Výsledky práce budú zamerané na evaluáciu, a stabilizáciu populačných parametrov voľne žijúcich a farmovo chovaných zajacov poľných.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BIO Biotechnológie