Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Summary: Početnosť zajačej zveri má v našej prírode neustále klesajúcu tendenciu. Príčiny tohto javu nie sú celkom známe a preto je potrebný výskum potenciálnych parametrov. Jedným z možných negatívnych faktorov je narušená reprodukcia. Práca bude zameraná na analýzy placentárnych znakov na maternici zajačíc z voľnej prírody, na výskyt patologických zmien na reprodukčných orgánoch. Pri štúdiu samčieho reprodukčného aparátu sa zameriame na možnosti odberu semena, jeho uchovávania, riedenia a konzervovania. Vedecké ciele: (1) stanovenie miery reprodukcie zajačích vo voľnej prírode, (2) stanovenie výskytu patologických anomálií na reprodukčnom aparáte samíc (3) biotechnologické metódy získavania a hodnotenia spermií samcov zajacov z voľnej prírody a z farmového chovu (4) biotechnické postupy spracovania ejakulátov samcov (5) vyhodnotenie vzájomného účinku pridávaných zložiek riedidla na vybrané parametre spermií. Metodické zámery: Odber materníc zo samíc v čase ich lovu – príprava na sledovanie placentárnych znakov – farbenie, fixácia, vyhodnotenie. Testovanie priechodnosti vajcovodov a výskyt patologických anomálií pomocou histológie. Biochémia krvi zajacov v súvislosti s reprodukciou. Zvládnutie metodiky odberu ejakulátu samcov. Príprava protektorov a extendorov riedidiel. Vyhodnotenie parametrov motility CASA a viability MTT, membránovej integrity IFA pred hlbokým zmrazením a po rozmrazení. V práci sa využije prístrojové vybavenie Ústavu malých hospodárskych zvierat. Očakávané prínosy: Výsledky práce budú zamerané na evaluáciu, a stabilizáciu populačných parametrov voľne žijúcich a farmovo chovaných zajacov poľných.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BIO Biotechnology